• Gotowe do wysyłki w 24h
  • 650'000 zadowolonych rodziców od 2004
  • Ekologiczne atramenty

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Stickerkid należy do hsb & partners SA - Chemin Grély 17A
1950 Sion – Switzerland


Numer rejestru CH-660.0.381.001-7
E-mail : support@stickerkid.com

Działalność wydawnicza

Strona internetowa jest prowadzona przez hsb & partners SA 

Hosting strony internetowej

Strona jest hostingowana przez Procab Studio 5 rue du Clos CH-1207 Geneve, nr tel.: +4122 737 0937 Faks: +4122 737 0938 E-mail: info@procab.ch

Założyciel

Stickerkid jest stroną założoną przez Procab Studio CH-1207 Geneve, nr tel.: +4122 737 0937 Faks: +4122 737 0938 E-mail: info@procab.ch

Odpowiedzialność

hsb & partners SA oraz wszyscy pozostali partnerzy zaangażowani w tworzenie, produkcję lub publikację strony internetowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody czy koszty, a także za szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze, szczególne ani nie wypłacają odszkodowań z nawiązką, w wyniku korzystania ze strony internetowej lub jej usług (w tym nie odpowiadają za opóźnienia bądź niedokładność w transmisji danych czy też za zakłócenia, zawieszenia bądź zakończenie działania strony), chyba że szkody te powstały z powodu umyślnego zaniedbania ze strony hsb & partners SA. hsb & partners SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani za wirusy, które mogą uszkodzić dysk twardy, w wyniku oglądania, przeglądania czy korzystania ze strony internetowej lub korzystania z jej zawartości. Bieżące warunki korzystania nie mogą w żaden sposób ograniczać ani wykluczać odpowiedzialności hsb & partners SA, która może być ograniczona lub wykluczona tylko zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Gwarancje

Korzystanie ze strony internetowej i jej przeglądanie odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika, chyba że wyraźnie określono inaczej. Strona dostarczana jest w stanie, w jakim się znajduje i w zależności od dostępności. hsb & partners SA w szczególności odmawia udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym - lecz nie ograniczając się do - dotyczących jakości, przydatności do konkretnego zastosowania lub niepodrabiania, w stopniu dozwolonym przez prawo. Treść i dokładność danych wyświetlanych na stronie internetowej potraktowano ze szczególną starannością, jednak hsb & partners SA nie gwarantuje, że strona internetowa lub jej treści będą w stanie spełnić wszystkie wymagania użytkowników, że strona będzie wolna od zakłóceń, opóźnień lub błędów oraz że nie będą miały na nią wpływu siły wyższe. Pobieranie czy wszelkie inne dozwolone czynności związane z uzyskiwaniem materiału i/lub danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej czy z niej samej, odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Odszkodowanie Na korzystającym spoczywa wyłączna odpowiedzialność za obrazy przesyłane na serwer hsb & partners SA poprzez opcję „photoshare” oraz za wszelkie inne dane dystrybuowane poprzez stronę internetową czy jej usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z korzystania ze strony internetowej i jej usług. hsb & partners SA oraz podmioty powiązane zastrzegają sobie prawo do podejmowania czynności prawnych przeciwko każdej stronie, której odpowiedzialność została ustalona.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa zawiera wiele elementów chronionych przez międzynarodowe lub europejskie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak (lecz nie ograniczające się do) znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych (loga), zdjęć i wideo, muzyki, tekstów i projektów graficznych znajdujących się na stronie internetowej hsb & partners SA (zwanych dalej „treściami”). Bez uszczerbku dla innych ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, ograniczenia w zakresie korzystania ze strony internetowej mają zastosowanie do następujących praw: Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowana elektronicznie bądź w jakikolwiek inny sposób, poza zakresem niezbędnym do optymalizacji korzystania z niej i jej usług poprzez Internet. Reprodukowanie jakiejkolwiek części strony internetowej na innej stronie internetowej jest kategorycznie zabronione. Używane na stronie internetowej znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy usług i znaki graficzne (loga) hsb & partnersSA nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystywane lub pokazywane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody hsb & partners SA. hsb & partners SA upoważnia do korzystania ze swojej strony internetowej i jej treści wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem przestrzegania w całości praw autorskich i zasad własności. Korzystanie z niniejszej strony internetowej i jej treści w celach komercyjnych jest niedozwolone. Zasadniczo można tworzyć hiperłącza do strony internetowej, o ile prowadzą one do strony głównej www.stickerkid.pl, natomiast „głębokie” hiperłącza oraz inne łącza (takie jak odesłania wbudowane, obrazy czy obiektów osadzonych) prowadzące do innych części strony jest niedozwolone bez zezwolenia hsb & partners SA. Automatyczne przeglądanie strony internetowej (na przykład za pomocą „robotów”)w celu systematycznego pozyskiwania danych lub informacji, czy tworzenia powiązań funkcjonalnych pomiędzy treściami naszej strony internetowej a inną stroną jest niedozwolone.

Poufność

Cookies („ciasteczka”) hsb & partners SA mogą zbierać dane z poprzednich wizyt na stronie internetowej i służą wyłącznie do tego celu. Cookies to małe ilości danych przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku właściciela komputera. Podczas następnej wizyty na stronie internetowej nasz serwer automatycznie rozpozna je i otrzyma informacje o wizycie poprzedniej. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie, można jednak wprowadzić ustawienia nie zezwalające na to. Większość treści naszej strony internetowej i jej funkcji pozostaje dostępna nawet po zablokowaniu cookies. hsb & partners SA może monitorować liczbę wizyt na różnych podstronach w celu poprawy korzystania z nich. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych. W części poświęconej członkom klubu, cookies hsb & partners SA pozwalają stronie internetowej rozpoznać użytkownika podczas wizyty za pomocą przeglądarki dzięki temu, że osobiste id i kod są przechowywane w cookie. W chwili opuszczania strony cookie zostaje usunięte. Aktywowanie cookie pozwala na szybsze przeglądanie stron i przechodzenie pomiędzy nimi oraz umożliwia pełne korzystanie z nich. Transfer danych i środki bezpieczeństwa hsb & partners SA wprowadziło środki bezpieczeństwa gwarantujące ochronę danych osobowych. Do środków tych należy szyfrowanie danych wrażliwych oraz stosowanie ochrony firewall blokującej dostęp stronom trzecim. W celu dostosowania się do przepisów rządowych oraz obowiązującego ustawodawstwa, hsb & partners SA zastrzega sobie prawa posiadania dostępu do danych osobowych w celu identyfikacji osób korzystających z ich usług oraz przekazywania tych danych w celu sprawnego działania systemu, a także ochrony klientów i siebie. hsb & partners SA zastrzega sobie również prawo do przekazania danych osobowych osobie trzeciej w przypadku skargi dotyczącej korzystania ze strony internetowej i jej usług.

Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Gotowe do wysyłki w 24h

PRODUKOWANE W SZWAJCARII

Wszystkie nasze produkty są starannie wydrukowane w Szwajcarii.

Opinie klientów